Projekt ustawy o ” sygnalistach”z dnia 8 stycznia 2024r.

Na stronach Centrum Legislacyjnego Rządu, ukazał sie kolejny projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pani Agnieszka Dziemianowicz – Bąk, zwróciła sie z pismem do Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów z prośbą o jego pilne rozpatrzenie, z zastosowaniem trybu odrębnego na podstawie § 61 ust. 5  polegającego na pominięciu etapu uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych oraz rozpatrzenia przez Komitet do Spraw Europejskich https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12352401/katalog/12822845

Pilny charakter projektu jest związany z upływem terminów wdrożenia dyrektywy 2019/1937 oraz toczącym się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej postępowaniem przeciwko Polsce. W skardze Komisja Europejska wnosi o nakazanie Rzeczypospolitej Polskiej zapłaty na rzecz Komisji kwoty ryczałtu odpowiadającej wyższej z dwóch następujących kwot:

  • kwoty dziennej wynoszącej 13 700 EUR pomnożonej poprzez liczbę dni, które upłynęły od dnia przypadającego po dniu upływu terminu na dokonanie transpozycji wyznaczonego przedmiotowej dyrektywie do dnia wyeliminowania uchybienia, lub w razie braku wyeliminowania uchybienia do dnia wydania wyroku w niniejszej sprawie, minimalnej kwoty ryczałtowej w wysokości 3 836 000 EUR.

Projekt ustawy kierowany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów w stosunku do projektu skierowanego w poprzedniej kadencji Rządu, zawiera zmiany dotyczące:

  1. zastąpienia Państwowej Inspekcji Pracy, mającej pełnić rolę organu przyjmującego zgłoszenia zewnętrzne oraz udzielającego zgłaszającym wsparcia – Rzecznikiem Praw Obywatelskich (tj. przywrócono w tym zakresie wersję projektu opracowaną po uzgodnieniach międzyresortowych, opiniowaniu i konsultacjach publicznych oraz kierowaną do rozpatrzenia przez Komitet do spraw Europejskich);
  2. usunięcia w projektowanym art 6 zastrzeżenia,iż zgłaszający podlega ochronie określonej w ustawie pod warunkiem, że będąca przedmiotem zgłoszenia lub ujawnienia publicznego informacja dotyczy interesu publicznego;
  3. usunięcia propozycji przepisu, zgodnie z którym zgłoszenia przestępstwa dokonuje się Policji, natomiast w zakresie określonych w projekcie naruszeń zgłoszenia można dokonać także do prokuratury;
  4. wprowadzenia możliwości (w miejsce obowiązku) wydawania zgłaszającemu, przez organ publiczny właściwy do podjęcia działań następczych, zaświadczenia o podleganiu ochronie przewidzianej w ustawie. W konsekwencji także usunięcia proponowanych w poprzedniej wersji projektu przepisów obligujących ww. organ do odebrania od zgłaszającego oświadczenia złożonego pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania, że informacja o naruszeniu prawa była prawdziwa w momencie dokonania zgłoszenia;
  5. modyfikacji terminu wejścia w życie projektowanej ustawy-ustawa ma wejśc w życie po upływie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia, natomiast realizacja obowiązku utworzenia wewnętrznych i zewnętrznych kanałów dokonywania zgłoszeń ma nastąpić w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy.

Do projektu ustawy wprowadzono także zmiany o charakterze redakcyjnym, związane z ww. zmianami merytorycznymi. 

Ustawa wejdzie w życie, prawdopodobnie w pierwszym kwartale 2024 roku.

Zespół DETECTIO GROUP.

Pozdrawiamy i zapraszamy do współpracy.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług

[alinf-konfigurator-przechwyt-loga]