Regulamin programu partnerskiego DETECTIO GROUP.

Niniejszy regulamin określa zasady działania i uczestnictwa w Programie Partnerskim systemu obsługi sygnalistów DGSygnalistaPRO.

 

Pojęcia i definicje: 1. DETECTIO GROUP oznacza: Detectio Group Pozyskiwanie i Ochrona Informacji NIP: 8791276291 REGON: 340535440 z siedzibą:
  ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, data rozpoczęcia działalności/ CEiDG: 01-03-2009r.
 2. DGSygnalistaPRO oznacza system informatyczny do obsługi osób zgłaszających nieprawidłowości w przedsiębiorstwie/ instytucji ( tzw. sygnalistów), podlegający ochronie prawnoautorskiej i stanowiący własność podmiotu ujętego w pkt 1 niniejszejgo regulaminu.
 3. Partner – oznacza uczestnika programu partnerskiego DETECTIO GROUP..
 4. Program – oznacza program partnerski w dystrybucji systemu obsługi sygnalistów DGSygnalistaPRO.


Uczestnictwo w programie: 1. Do Programu przystąpić mogą osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
 2. Aby zostać Partnerem w Programie, należy wypełnić formularz  Intencyjny, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych służących do kontaktu i podpisania umowy.
 3. Po weryfikacji, podpisać umowę partnerską przesyłając jej skan na adres: sekretariat@detectio.pl lub partner@detectio.pl . Oryginał umowy przesłać na adres siedziby DETECTIO GROUP Pozyskiwanie i Ochrona Informacji ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa nie później niż w ciągu 7 dni od przesłania skanu tego dokumentu. 
 1. Partner zobowiązuje się zaakceptować oraz przestrzegać niniejszego regulaminu wraz z jego zmianami.
 2. Partner, w ramach uczestnictwa w Programie, otrzymuje  prawo do odpłatnego promowania i dystrybucji systemu DGSygnalistaPRO.


Zasady współpracy: 1. Partner, w ramach uczestnictwa w Programie, zobowiązuje się do polecania swoim klientom oraz partnerom handlowym systemu obsługi sygnalistów: DGSygnalistaPRO.
 2. Celem powyższych działań jest złożenie przez klientów oraz partnerów handlowych Partnera, zamówienia na pakiety PF1 PF2 PF3 systemu DGSygnalistaPRO https://detectio.pl/dgsygnalistapro/oferta/
 3. W zamian za skuteczne działanie promocyjne, Partner uzyskuje prowizję w wysokości 5%- 8% wartości zamówienia za każde złożone i opłacone zamówienie przez pozyskanego klienta.
 4. Przedłużenie subskrypcji objęte jest prowizją, jak w pkt 3.
 5. Wysokość prowizji może być  ustalana indywidualnie.
 6. Prowizja jest wypłacana Partnerowi w ciągu 14 dni od zaksięgowania przelewu opłaty za subskrypcję, na podstawie Faktury Vat przesłanej przez Partnera na adres mailowy: dyrektor@detectio.pl
 7. Partner zobowiązuje się do zapoznania z treścią Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 23.10.2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE oraz ustawą krajową w przedmiocie sprawy.
 8. Partner zobowiązuje się do działań promocyjnych w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jak i z zasadami współżycia społecznego oraz do rozwijania i prowadzenia działań promocyjnych na własny koszt i na własną odpowiedzialność.

 


Czas i zakończenie programu. 1. Czas trwania Programu jest nieograniczony.
 2. DETECTIO GROUP może jednak w każdym czasie podjąć decyzję o zakończeniu programu partnerskiego.
 3. W przypadku zakończenia programu partnerskiego, umowa współpracy partnerskiej w przedmiocie dystrybucji i promocji programu do obsługi sygnalistów DGSygnalistaPRO, ulega rozwiązaniu.
 4. Informacje o zakończeniu programu partnerskiego, Partner otrzymuje w formie korespondencji mailowe na adres podany w trakcie zawierania umowy, jako adres kontaktowy.

 

Postanowienia końcowe. 

 1. DETECTIO GROUP  zastrzega sobie prawo odmowy podpisania umowy partnerskiej, bez podania przyczyny.
 2. W przypadku opisanym w pkt 1 dane osobowe przekazane przez aplikującego i przetwarzane przez DETECTIO GROUP przed podpisaniem umowy partnerskiej na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO, są trwale niszczone. 

Formularz intencyjny do Programu Partnerskiego