Regulamin Programu Partnerskiego DETECTIO GROUP

]Niniejszy regulamin określa zasady działania i uczestnictwa w Programie Partnerskim systemu obsługi sygnalistów DGSygnalistaPRO].

 

Pojęcia i definicje: 1. DETECTIO GROUP oznacza: Detectio Group Pozyskiwanie i Ochrona Informacji NIP: 8791276291 REGON: 340535440 z siedzibą: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, data rozpoczęcia działalności/ CEiDG: 01-03-2009r.
 2. DGSygnalistaPRO oznacza system informatyczny do obsługi osób zgłaszających nieprawidłowości w przedsiębiorstwie/ instytucji ( tzw. sygnalistów), podlegający ochronie prawnoautorskiej i stanowi własność podmiotu ujętego w pkt 1 niniejszego regulaminu.
 3. PARTNER STRATEGICZNY: osoba prawna bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, posiadająca wiedzę i doświadczenie, wpływające na rozwój i realizację celów biznesowych DETECTIO GROUP.
 4. REZYDENT DGosoba prawna bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która podpisała umowę współpracy w przedmiocie realizacji celów biznesowych DG i otrzymała taki status.
 5. APLIKANT DG: osoba prawna bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która podpisała umowę współpracy w przedmiocie realizacji celów biznesowych DG i otrzymała taki status.
 6. PARTNER ZWYKŁY: osoba prawna bądź osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która podpisała umowę współpracy w przedmiocie realizacji celów biznesowych DG i otrzymała taki status.
 7. PROGRAM DG – oznacza program partnerski w dystrybucji systemu obsługi sygnalistów DGSygnalistaPRO, oraz tworzeniu zaplecza dystrybucyjnego.


Uczestnictwo w programie: 1. Do Programu mogą przystąpić  osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
 2. Aby zostać Partnerem w Programie, należy wypełnić formularz  Intencyjny, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych służących do kontaktu i podpisania umowy.
 3. Po weryfikacji, podpisać umowę partnerską przesyłając jej skan na adres: sekretariat@detectio.pl lub partner@detectio.pl . Oryginał umowy przesłać na adres siedziby DETECTIO GROUP Pozyskiwanie i Ochrona Informacji ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa nie później niż w ciągu 7 dni od przesłania skanu tego dokumentu. 
 1. Partner zobowiązuje się zaakceptować oraz przestrzegać niniejszego Regulaminu wraz z jego zmianami.
 2. Partner, w ramach uczestnictwa w Programie, otrzymuje  prawo do  promowania i dystrybucji systemu DGSygnalistaPRO.
 3. DETECTIO GROUP, posiada wyłączność na przyznanie statusu partnerskiego.
 4. DETECTIO GROUP, posiada wyłączność na zmianę statusu partnera, po spełnieniu wymagań i złożeniu przez w/w formalnego wniosku o zmianę statusu.


Zasady współpracy: 1. Partner, w ramach uczestnictwa w Programie, zobowiązuje się do polecania swoim klientom oraz partnerom handlowym systemu obsługi sygnalistów: DGSygnalistaPRO.
 2. Rezydent DG, rekomenduje do współpracy AplikantaDG, a po zaakceptowaniu powyższego przez DETECTIO GROUP, udziela wsparcia i prowadzi nadzór nad działaniami AplikantaDG,  realizując w tym zakresie cele wytyczone przez DETECTIO GROUP.
 3. RezydentDG wyraża swoją opinię w kontekście zmiany statusu AplikantaDG, na RezydentaDG.
 4. RezydentDG w jednym czasie może koordynować działania biznesowe trzech AplinatówDG.
 5. W ciągu 3( słownie: trzech miesięcy) od zmiany statusu AplikantaDG nadzorowanego przez RezydentaDG, ten ostatni jest zobowiązany do rekomendowania kandydatury nowego AplikantaDG. Brak realizacji tego obowiązku, może spowodować utratę uprzywilejowanych warunków finansowych współpracy. Ostateczna decyzję w tej sprawie podejmuje DETECTIO GROUP.
 6. RezydentDG ma prawo, do otrzymania od DETECTIO GROUP pełnego wsparcie polegającego na:

a.    Szkoleniach i pełnej informacji na temat działania i serwisu systemu DGSygnalistaPRO.

b.    Bezpośredniego kontaktu z sekcją informatyczną w celu zapewnienia prawidłowej dystrybucji oraz przedłużenia współpracy z klientami końcowymi.

 1. AplikantDG jest rekomendowany i oceniany przez RezydentaDG.
 2. AplikantDG realizuje cele biznesowe DETECTIO GROUP.
 3. AplikantDG po osiągnięciu wymaganego pułapu sprzedażowo-dystrybucyjnego, ma prawo ubiegać się o zmianę statusu partnerskiego.
 4. AplikantDG ma prawo do uzyskania wsparcia opisanego w ust. 6 niniejszego Regulaminu.
 5. Partner zwykły, realizuje cele biznesowe DETECTIO GROUP prowadząc działania doraźne.
 6. Celem powyższych działań, jest złożenie przez klientów oraz partnerów handlowych Partnera, zamówienia na pakiety PF1 PF2 PF3 systemu DGSygnalistaPRO https://detectio.pl/dgsygnalistapro/oferta/ a następnie po zakończeniu okresu abonamentowego, ich przedłużenie.
 7. Warunki finansowe współpracy z partnerami, jak również wymagania związane ze zmianą statusu partnerstwa, stanowią tajemnice DETECTIO GROUP, zgodnie z  art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w świetle którego przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
 8. Wysokość prowizji i warunki współpracy partnerskiej, mogą być  ustalane indywidualnie.
 9. Prowizja jest wypłacana Partnerowi, raz w miesiącu, po zaksięgowaniu przelewu opłaty za subskrypcję. Jest wypłacana  na podstawie Faktury Vat przesłanej przez Partnera na adres mailowy: dyrektor@detectio.pl.
 10. Adres mailowy służący do przesyłania Faktur może ulec zmianie i jest ujawniony jedynie partnerom.
 11. Partner zobowiązuje się do zapoznania z treścią Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 23.10.2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE oraz ustawą krajową w przedmiocie sprawy.
 12. Partner zobowiązuje się do działań promocyjnych w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jak i z zasadami współżycia społecznego oraz do rozwijania i prowadzenia działań promocyjnych na własny koszt, na własną odpowiedzialność i  jest odpowiedzialny za promocje, skuteczne wdrażanie  systemu DGSygnalistaPRO, na wydzielonym obszarze, regionie lub w ściśle określonym środowisku zawodowym.


Czas i zakończenie programu. 1. Czas trwania Programu jest nieograniczony.
 2. DETECTIO GROUP może jednak w każdym czasie podjąć decyzję o zakończeniu programu partnerskiego.
 3. W przypadku zakończenia programu partnerskiego, umowa współpracy partnerskiej w przedmiocie dystrybucji i promocji programu do obsługi sygnalistów DGSygnalistaPRO, ulega rozwiązaniu.
 4. Informacje o zakończeniu programu partnerskiego, Partner otrzymuje w formie korespondencji mailowe na adres podany w trakcie zawierania umowy, jako adres kontaktowy.

 

Postanowienia końcowe.


 

 1. DETECTIO GROUP  zastrzega sobie prawo odmowy podpisania umowy partnerskiej, bez podania przyczyny.
 2. W przypadku opisanym w pkt 1 dane osobowe przekazane przez aplikującego i przetwarzane przez DETECTIO GROUP przed podpisaniem umowy partnerskiej na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO, są trwale niszczone. 

 

Podpisał: Właściciel/ Dyrektor Zarządzający DG- mgr Marian Szłapa.

 

 

Formularz intencyjny do Programu Partnerskiego

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług

[alinf-konfigurator-przechwyt-loga]