System obsługi sygnalistów DGSygnalistaPRO

System DGSygnalistaPRO jest zgodny z wymogami ustawy o ochronie sygnalistów i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO). pozwoli Państwu na wdrożenie bezpiecznego, poufnego kanału dedykowanego dla osób zgłaszających/sygnalistów. Ten zaawansowany, funkcjonalny, wielopoziomowy system pozwoli Państwu na bezpośrednie zarządzanie zgłoszeniem w całym procesie sygnalisty, aż do momentu zamknięcia procedury. 

Ponadto DGSygnalistaPRO, pozwala na realizację obowiązku podmiotom prawnym w dziedzinie usług finansowych, oraz zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zobowiązanym do wdrożenia wewnętrznego kanału zgłaszania naruszeń prawa [AML].

Uwagi do oferty:

Indywidualne wyceny udostępnienia licencji systemu DGSygnalistaPRO, lub outsourcingu usług, dotyczą:

  1. Grup podmiotów prywatnych, na rzecz których wykonuje pracę co najmniej 50, lecz nie więcej niż 249 osób, które mogą na podstawie umowy ustalić wspólne zasady dotyczące przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń oraz prowadzania postępowania wyjaśniającego. 

  2. Jednostek samorządu terytorialnego, które ustaliły  wspólną procedurę zgłoszeń wewnętrznych w ramach wspólnej obsługi, pod warunkiem zapewnienia ich odrębności i niezależności od procedury przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych.

     

W Pakietach PF1, PF1A i PF2, udostępniamy Państwu wewnętrzny kanał zgłoszeń o naruszeniach prawa, realizujący w pełni obowiązki, wynikające z przepisów ustawy o ochronie sygnalistów z dnia 23 maja 2024r. W każdym z nich, oferujemy wsparcie techniczne i merytoryczne w zakresie wynikającym z wybranej opcji.

Dla zapewnienia wysokiego standardu oferowanych usług, naszym partnerem wiodącym jest Kancelaria Prawna A. Oszczęda – Ł. Sowa, wspomagająca nas w przypadku outsourcingu usług obsługi sygnalistów (pakiet PF2).

Pakiet PF1 – umożliwia korzystanie z licencji systemu DGSygnalistaPRO i jest dedykowany firmom i instytucjom, które wykorzystując ten bezpieczny kanał łączności, zdecydują się na samodzielne zarządzanie ryzykiem związanym z obsługą sygnalistów.

Pakiet PF1A – jest optymalnym rozwiązaniem dla podmiotów publicznych: instytucji, urzędów i średnich przedsiębiorstw. Łączy w sobie kompromis pomiędzy dywersyfikacją ryzyk i obowiązku indywidualnej obsługi z pełną kontrolą procesu sygnalistów, w tym dotyczącej prowadzonych postępowań następczych. Umożliwia korzystanie z licencji i przekazanie pełnej obsługi etapu zgłoszeń, prowadzenia dokumentacji zgłoszeń i uzyskania wsparcia na etapie weryfikacji przedmiotu zgłoszenia. Wybierając ten pakiet oferty, uzyskacie Państwo znaczący rabat na wykonanie dokumentacji czy też szkolenie wdrażające 

Pakiet PF2 – daje Państwu możliwość dywersyfikacji ryzyka i przekazanie pełnej odpowiedzialności faktycznej i prawnej ekspertom DETECTIO GROUP. W ramach outsourcingu usług, weźmiemy na siebie odpowiedzialność cywilną i karną w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w tym zakresie. W ramach tej opcji oferujemy dodatkowo drugi telefoniczny, całodobowy kanał łączności, przeznaczony do uzupełnienia wcześniejszego zgłoszenia lub zgłoszenia o działaniach odwetowych w stosunku do sygnalisty, osoby pomagającej przy zgłoszeniu lub powiązanej z w/wym. Pakiet ten obejmuje  prowadzenie postępowań następczych. Jako eksperci w tej dziedzinie, wiemy że jest to etap najistotniejszy. Tak pod względem realizacji prawa jak i Państwa bezpieczeństwa i ewentualnych konsekwencji braku reakcji, podjęcia niewłaściwych wniosków, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Oferujemy wdrożenie wymaganej dokumentacji (Gwarancja zgodności z ustawą o ochronie sygnalistów oraz z RODO),  wsparcie powdrożeniowe, szkolenia wstępne i okresowe.

Dokumentację opracowuje i wdraża Dyplomowany Inspektor Ochrony Danych Osobowych posiadający Certyfikat audytora bezpieczeństwa informacji w standardzie ISO/IEC 27001. W zakresie procedur oraz działań następczych – emerytowani oficerowie służb, posiadający wiedzę w zakresie prawa karnego materialnego, postępowania procesowego, prawa administracyjnego i cywilnego oraz praktykę w prowadzeniu postępowań wyjaśniających.

Rozumiemy również że biznes wymaga elastyczności. Dla podmiotów prywatnych,  przygotowaliśmy 2 warianty opłat – roczny oraz comiesięczny model subskrypcyjny.

Zamawiając szkolenie poinformuj nas w jakiej formie szkolenie zamawiasz: w formie tradycyjnej lub on line. Jeżeli jest to szkolenie tradycyjne w twojej organizacji, podaj proszę lokalizację, ilu członków personelu zamierzasz przeszkolić.

 

Zamawiając dokumentację, w korespondencji  zwrotnej poprosimy cię o podanie danych, niezbędnych do opracowania Regulaminu zawierającego procedury.

 

Parametry Pakietów Systemu DGSygnalistaPRO

Parametry Pakiet PF1 Pakiet PF1A Pakiet PF2
Administratorzy
Ilość operatorów w ramach Administratora Dowolna Dowolna Dowolna
Funkcjonalności
Obsługa zgłoszeń anonimowych jeżeli Administrator uwzględni w Procedurze Tak Tak Tak
Odrębne formularze zgłoszeń o naruszeniu i zgłoszeń o działaniach odwetowych Tak Tak Tak
Zwrotna informacja do sygnalisty o przyjęciu Zgłoszenia / natychmiast po zgłoszeniu  Tak Tak Tak
Automatyczne nadanie kolejnego numeru sprawy         Tak Tak Tak
Generowanie Rejestru Zgłoszeń Tak Tak Tak
Bezpieczny kanał komunikacji z Sygnalistą z opcją wymiany wiadomości oraz przekazania dodatkowych dowodów. Tak Tak Tak
Informowanie Administratora o wpłynięciu zgłoszenia Tak Tak Tak
Zaawansowane formularze wspierające sygnalistę w celu zebrania pełnej  informacji o naruszeniu Tak Tak Tak
Zaawansowane zarządzanie w panelu administratora Tak Tak Tak
Intuicyjność i łatwy sposób zgłoszenia z panelu sygnalisty Tak Tak Tak
Raporty doraźne i okresowe Tak Tak Tak
Integracja z RODO, Klauzula informacyjna dla sygnalisty  i roliczalność ADO   Tak Tak Tak
Bezpieczeństwo
Własna infrastruktura i serwery Detectio Group Tak Tak Tak
Pełne szyfrowanie danych i dowodów Zgłoszeń przy pomocy dynamicznych kluczy szyfrujących Tak Tak Tak
Izolacja stref Administratora i Sygnalisty Tak Tak Tak
Weryfikacja dwuetapowa dla Administratora Tak Tak Tak
Pseudonimizacja danych Podmiotu Tak Tak Tak
Pseudonimizacja danych Sygnalisty Tak Tak Tak
Bezpieczne połączenia z systemem przy pomocy HSTS i TLS 1.3 Tak Tak Tak
Filtrowanie zgłoszeń pod kątem złośliwego oprogramowania Tak Tak Tak
Usługi związane z Systemem
Dodatkowy wewnętrzny kanał – Całodobowa linia telefoniczna w cenie. Nie Nie Tak
Udział eksperta w zespole weryfikującym zgłoszenie Nie Tak Tak
Organizacja bezpiecznych spotkań Nie Nie Tak
Outsourcing obsługi sygnalistów/ przyjmowanie Zgłoszeń wewnętrznych, komunikacja z sygnalistą, Udział w postępowaniach następczych  Nie Tak³ Tak
Szkolenie wdrożeniowe personelu w cenie abonamentu  Nie – rabat 25%⁴ Nie – rabat 25%⁴ Nie – rabat 50%⁴
Szkolenie okresowe personelu  Nie Nie Tak
Wsparcie Inspektora Ochrony Danych Nie Nie Tak
Opracowanie pełnej dokumentacji w tym Regulaminu zawierającego procedury, Klauzul informacyjnych i  załączników  niezbędnych do prawidłowego prowadzenia przyjętych procedur. Nie – rabat 25%⁵ Nie – rabat 30%⁵ Nie – rabat 50%⁵
Przeprowadzenie DPIA – oceny ryzyka Nie Nie Znajduje się w ofercie, wymaga indywidualnej negocjacji. 
Umowa powierzenia przetwarzania z prawem audytu  Tak Tak Tak
Udostępnienie do wglądu DPiA podmiotu przetwarzającego DETECTIO GROUP i  oświadczenie wykonania takiej oceny  Tak Tak Tak

 

[1] Administrator konta to konkretny podmiot prawny. Konta podmiotów są odrębne i wynika to z ustawy o ochronie sygnalistów, ale także przepisów RODO.

[2] W przypadku większej ilości Administratorów np. grupy podmiotów prywatnych, grupy jednostek samorządowych- oferta jest opracowywana indywidualnie.

[3] W zakresie ujętym w umowie

[4] Podstawowy koszt szkolenia wstępnego wdrażającego to kwota 2,5 tys. zł. brutto z jednoczesnym wydaniem zaświadczeń w celu rozliczalności podmiotu. W przypadku cyklu szkoleń tradycyjnych, lub prowadzonych w różnych miejscach w kraju – koszty będą negocjowane indywidualnie (DETECTIO GROUP- Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych).

[5] Koszt opracowania pełnej dokumentacji- 2 tys. zł. brutto. 

 

Cennik usługi DGSygnalistaPRO w ramach subskrypcji

Pakiet PF1

300 Miesięcznie
  • Udostępnienie licencji na samodzielne korzystanie z systemu

Pakiet PF1A

600 Miesięcznie
  • Dedykowany Urzędom, Instytucjom i średnim organizacjom
Popularne

Pakiet PF2

Cena negocjowana indywualnie
  • Pełna obsługa sygnalistów/Outsourcing Detectio Group

Cennik usługi DGSygnalistaPRO w modelu rocznym

Pakiet PF1

300
250 Miesięcznie
  • Udostępnienie licencji na samodzielne korzystanie z systemu

Pakiet PF1A

600
500 Miesięcznie
  • Dedykowany Urzędom, Instytucjom i średnim organizacjom

Pakiet PF2

Cena negocjowana indywualnie
  • Pełna obsługa sygnalistów/Outsourcing Detectio Group
Popularne

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług

[alinf-konfigurator-przechwyt-loga]