Nowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego, ukazał sie kolejny projekt ustawy ustawy.https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12380700/katalog/13030339#13030339

W dniach 24 stycznia i 16 lutego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, odbyły się spotkania z autorami społecznego projektu ustawy, podczas których zaprezentowano ten projekt i omówiono możliwość ewentualnego uwzględnienia niektórych propozycji strony społecznej. 

Najistotniejsze zmiany wprowadzone do bieżącego projektu ustawy dotyczą:

 1. zastapienie w tytule projektu ustawy oraz w jego treści pojęcia zgłaszającego pojęciem” sygnalista”;
 2. art. 3 ust. 1 – rozszerzenia zakresu przedmiotowego projektu ustawy o następujące dziedziny: wolności i prawa człowieka i obywatela, handel ludźmi, prawo pracy i korupcję;
 3. art. 5 ust. 2 – wprowadzenia wyłączenia ze stosowania ustawy zakresu związanego
  z umowami offsetowymi oraz wykorzystaniem innych środków podejmowanych w celu ochrony podstawowych lub istotnych interesów bezpieczeństwa państwa, na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
 4. art. 6 – określenia momentu przyznania sygnaliście ochrony (od chwili dokonania zgłoszenia lub ujawnienia publicznego);
 5. art. 7 (także art. 25 ust. 2 pkt 3, art. 31 pkt 1 i art. 33) – wprowadzenia obowiązku rozstrzygnięcia kwestii przyjmowania lub odmowy przyjmowania zgłoszeń anonimowych w procedurach zgłoszeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz wskazania przepisów projektowanej ustawy, które mają zastosowanie do zgłoszeń anonimowych;
 6. art. 14 – zastąpienia sformułowania „odszkodowanie w pełnej wysokości” doprecyzowaniem, iż sygnalista (wobec którego dopuszczono się działań odwetowych) ma prawo do „odszkodowania w wysokości nie niższej niż dwunastokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego do celów emerytalnych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, stosowanego od drugiego kwartału każdego roku przez okres jednego roku,
  i  zadośćuczynienia”;
 7. art. 23 ust. 1 i 2 – doprecyzowania sposobu ustalenia liczby 50 osób wykonujących pracę zarobkową na rzecz podmiotu prawnego, jako warunku powstania obowiązku utworzenia procedury zgłoszeń wewnętrznych (wliczeniu podlegać będą pracownicy w przeliczeniu na pełne etaty lub osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy); 
 8. art. 25 ust. 1 pkt 4 – przeniesienia elementu fakultatywnej procedury zgłoszeń wewnętrznych (tj. określenia trybu postępowania z informacjami o naruszeniu prawa zgłoszonymi anonimowo) do części obligatoryjnej tej procedury;
 9. art. 34 ust. 3 – rozstrzygnięcia sytuacji, w której informacja o naruszeniu prawa jest przedmiotem jednocześnie dokonanego zgłoszenia oraz wniesionej skargi na podstawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego lub gdy z treści wniesionego pisma wynika, że dokonano zgłoszenia zewnętrznego- w takim przypadku stosować się będzie wyłącznie przepisy ustawy o zgłoszeniach zewnętrznych;
 10. art. 34 ust. 4 – wprowadzenia władczego rozstrzygnięcia Rzecznika Praw Obywatelskich jako rozwiązania negatywnego sporu kompetencyjnego;
 11. art. 36 ust. 2 pkt 2 oraz art. 48 ust 1 pkt 1 – uzupełnienia środki komunikacji sygnalisty z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i organami publicznymi o wskazanie adresu do doręczeń elektronicznych;
 12. art. 38 – wprowadzenia terminu 1 miesiąca na wydanie zaświadczenia o podleganiu sygnalisty ochronie przewidzianej w ustawie;
 13. art 47 ust 4 – wprowadzenia obowiązku przekazywania przez Rzecznika Praw Obywatelskich sprawozdania dotyczącego zgłoszeń zewnętrznych, oprócz Komisji Europejskiej, także Sejmowi i Senatowi, jak również przekazywania sprawozdania z wykonania ustawy raz na dwa lata (przez nowelizację ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich);
 14. art. 47 ust. 5 – wprowadzenia delegacji ustawowej do wydania przez Radę Ministrów, po zasięgnięciu opinii Rzecznika Praw Obywatelskich, rozporządzenia określającego  wzór formularza sprawozdania organu publicznego zawierającego dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych;
 15. art. 61 – rozszerzenia systemu nieodpłatnych porad prawnych o udzielanie pomocy sygnalistom (poprzez nowelizację ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej);
 16. przedłużenia vacatio legis – proponuje się, aby przepisy ustawy weszły w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących zgłoszeń zewnętrznych (tj. m.in. możliwości dokonywania zgłoszeń zewnętrznych, obowiązku utworzenia zewnętrznych kanałów zgłoszeń, czy też obowiązków sprawozdawczych), które wejdą w życie w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

Projekt ustawy został także na roboczo skonsultowany i zaopiniowany przez Rządowe Centrum Legislacji. Do projektu ustawy wprowadzono zmiany o charakterze redakcyjnym, związane z ww. zmianami merytorycznymi oraz zaproponowane przez Rządowe Centrum Legislacji.

Aktualnie nasi prawnicy, analizują projekt.

Zapraszamy do współpracy i darmowych konsultacji.

DETECTIO GROUP- Biuro Koordynatora szkoleń i nadzoru nad systemem DGSygnalistaPRO: https://detectio.plkontakt/

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług

[alinf-konfigurator-przechwyt-loga]