System obsługi sygnalistów DGSygnalistaPRO

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2019/1937 z 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa, reguluję zarówno ochronę osób, które dokonują zgłoszeń nieprawidłowości i ewentualnych przestępstw o których uzyskały informacje w kontekście związanym z pracą ale także obowiązki pracodawców.

Państwa członkowskie, są zobowiązane do implementacji były zobowiązane do implementacji jej zapisów do 17 grudnia 2021 roku.

W dniu 23 października 2019 roku Parlament Europejski i Rada (UE) opublikowały Dyrektywę 2019/1937  w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, czyli tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32019L1937

 Państwa członkowskie zobowiązane są do implementacji jej zapisów do 17 grudnia 2021 r.

Od dnia 17 grudnia 2021r. podmioty z sektora publicznego, podmioty z sektora prywatnego, tj. przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 pracowników miały obowiązek ustanowienia procedur oraz wdrożenia narzędzi spełniających wymagania Dyrektywy.

Podmioty prywatne, które zatrudniają od 50 do 249 pracowników, obowiązują przepisy przejściowe, dla których czas na implementację dyrektywy został wydłużony do 17 grudnia 2023. Limit 50-ciu pracowników nie dotyczy podmiotów prawnych działających w sektorze finansowym, lotnictwie cywilnym, transporcie morskim oraz prowadzących działalność w obszarze złóż ropy naftowej na obszarach morskich oraz złóż gazu ziemnego.

Oferenci outsourcingu usług ochrony sygnalistów tak na rynku polskim jak i europejskim, zapominają, że obowiązek prawny i konsekwencje deficytów w tym zakresie, to nie tylko uruchomienie wewnętrznego kanału, opracowanie procedur i prowadzenie Rejestru zgłoszeń. Przede wszystkim, jest to kompleks działań , wymagający wiedzy z wielu obszarów prawa, ale także umiejętności komunikowania a co najważniejsze  prowadzenia postępowań następczych. Efektem tych ostatnich będzie działanie lub zaniechanie działania przedsiębiorcy. Skutkiem natomiast poniesienie dotkliwych kar i utrata marki na rynku biznesowym.

DETECTIO GROUP działające na rynku usług dla biznesu od 2009 roku, przygotowało dla Państwa kompleksową usługę, która jest dedykowana zarówno dla instytucji i firm prywatnych. W zależności od specyfiki, branży i zapotrzebowania przygotowaliśmy trzy pakiety, zapewniające bezpieczeństwo Waszego biznesu lub Instytucji.

Gwarantujemy działania zgodne z przepisami Dyrektywy 2019/1937, ale także Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych -2016/679.

Posiadamy kompetencje i wiedzę praktyczną. Obsługa firm i instytucji prowadzona jest przez Dyplomowanych Inspektorów Ochrony Danych Osobowych z Certyfikatami bezpieczeństwa Informacji: m.in. audytorów bezpieczeństwa Informacji w standardzie ISO 27001. Wsparcie bądź prowadzenie postępowań wyjaśniających, kontakt z osobą zgłaszającą / sygnalistą/ w pełnym zakresie w tamach outsourcingu lub częściowe, powierzyliśmy byłym oficerom policji, służb / absolwentom Wyższej Szkoły Policji/ praktykom, prowadzącym w przeszłości wieloaspektowe śledztwa i postepowania. Szkolenia wewnętrzne/ wstępne i okresowe/ poprowadzą praktycy zagadnienia,  posiadający także niezbędne doświadczenie i przygotowanie metodyczne. 

Stworzyliśmy unikalne na polskim rynku „narzędzie” zapewniające odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, dbające o Wasze bezpieczeństwo prawne i zapewniające zgodność z Dyrektywą i przepisami krajowymi.  

Zapraszamy do darmowych konsultacji i zapoznania się z ofertą DETECTIO GROUP

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług

[alinf-konfigurator-przechwyt-loga]