Analiza: Projekt Ustawy o Sygnalistach – Przepisy dostosowujące i przepis końcowy.

Witamy w ostatniej już części naszej Analizy projektu Ustawy o Sygnalistach opracowanej przez prawników z Kancelarii Prawnej A. Oszczęda – Ł. Sowa, Radcowie prawni i Adwokaci. W dzisiejszej analizie omówimy przepisy dostosowujące i przepisy końcowe.

W tym momencie możemy polecić wam opracowany przez Detectio Group system DGSygnalistaPRO który obsłuży Sygnalistów w Twojej Organizacji w sposób zgodny z wymaganiami prawnymi. Kliknij tutaj aby poznać naszą ofertę

Inne części naszego cyklu:

PRZEPISY DOSTOSOWUJĄCE I PRZEPIS KOŃCOWY

Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 23, art. 24 ust. 1-5, art. 25, art. 27-28 oraz art. 32, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (art. 62 komentowanego projektu ustawy).

Podsumowując analize projektu ustawy można wskazać, jakie obowiązki wynikające z tegoż projektu mają pracodawcy:

Podstawowe obowiązki pracodawców wynikające z ustawy o sygnalistach to:

  • obowiązek zapewnienia ochrony osobom zgłaszającym naruszenia prawa przed działaniami odwetowymi
  • obowiązek opracowania i wdrożenia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych (procedura zgłoszeń wewnętrznych)
  • obowiązek prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych
  • obowiązek zapewnienia poufności danych sygnalisty oraz danych zawartych w zgłoszeniu
  • obowiązek przechowywania danych zawartych w zgłoszeniu przez określony czas
  • obowiązki informacyjne względem sygnalisty.

Na podsumowanie można przytoczyć jeszcze ważną kwestię, która została uregulowana w art. 10 komentowanego projektu ustawy zgodnie z którym: „przepisy ustawy stosuje się w zakresie nieuregulowanym w przepisach aktów normatywnych ustanowionych przez instytucje Unii Europejskiej, wymienionych w części II załącznika do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwanej dalej „dyrektywą 2019/1937”, oraz przepisach implementujących albo wykonujących te akty.

Przepisy ustawy nie wyłączają przepisów odrębnych przewidujących szczególny tryb zgłaszania naruszeń prawa, w twym rozpatrywanie informacji o naruszeniu prawa zgłoszonych anonimowo.

Powyższy artykuł komentowanego projektu ustawy wdraża art. 3 ust. 1 dyrektywy, w którym zawarta jest zasada dotycząca tego, iż jeżeli istnieją przepisy szczególne dotyczące zgłaszania naruszeń to się je stosuje. Przepisy dyrektywy stosuje wówczas kiedy dana kwestia nie została uregulowana w sektorowych aktach Unii w sposób wiążący. łączają przepisów odrębnych przewidujących szczególny tryb zgłaszania naruszeń prawa, w tym rozpatrywanie informacji o naruszeniu prawa zgłoszonych anonimowo.

Materiał opracowano na podstawie tekstu projektu Ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenie prawa z dnia 27 marca 2023 r. oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26 listopada 2019 r.) a także na podstawie uzasadnienia do projektu komentowanej ustawy.

Autorzy:

radca prawny Anna Oszczęda
radca prawny Anna Myślicka.Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług

[alinf-konfigurator-przechwyt-loga]