Czego wymaga od firmy Dyrektywa PE i Rady UE 2019/1937 z dnia 23 października 2019r.

O czym jest Dyrektywa?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa i regulacji krajowych jest aktem prawnym mającym na celu uregulować kwestię sygnalistów w średnich i dużych przedsiębiorstwach.

Według tej dyrektywy każdy pracodawca ma obowiązek ustanowić bezpieczne systemowe rozwiązanie umożliwiające zgłaszanie nieprawidłowości w sposób zapewniający zgłaszającemu bezpieczeństwo oraz pozwalający na skuteczną walkę z nieprawidłowościami.

Dyrektywa w art. 8 ust. 5 i art. 9 wspomina o:

   

   1. Ustanowienie bezpiecznych kanałów dokonywania zgłoszeń z uwzględnieniem::

    

     • umożliwienia dokonywania zgłoszeń na piśmie lub ustnie ( w tym telefonicznie) oraz poprzez  poufny i bezpieczny kanał internetowy.

     • uwzględnienie możliwości dokonywania zgłoszeń osobiście, podczas spotkania na wniosek osoby dokonującej zgłoszenia.

     • zapewnienia poufności tożsamości zgłaszającego i innych osób wymienionych w zgłoszeniu, przy jednoczesnym uniemożliwieniu uzyskania do nich dostępu przez członków personelu Pracodawcy wym.

     • mechanizmu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od jego faktycznego przyjęcia.

     • metodyki i procedur prowadzenia czynności następczych.

     • metodyki, procedur i zasad działań następczych w przypadku zgłoszeń anonimowych.

     • procedur i mechanizmu przekazania informacji zwrotnych osobie zgłaszającej i zachowanie w tym aspekcie obowiązujących terminów.
     • opracowania i zapewnienia zrozumiałych i łatwo dostępnych informacji na temat procedur na potrzeby dokonywania zgłoszeń zewnętrznych do właściwych organów oraz w stosownych przypadkach do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych UE.

   1.  

   Jak spełnić wymagania dyrektywy?

   Dyrektywa wymaga opracowania systemowego rozwiązania tematu sygnalityki w firmie. Interesującym podejściem do tematu jest system informatyczny DGSygnalistaPRO który umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości, ich odbiór oraz bieżące zarządzanie zgłoszeniem.

   Równocześnie firma Detectio Group w ramach swojej oferty proponuje outsourcing usług obsługi Sygnalistów. 

    

   Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług

   [alinf-konfigurator-przechwyt-loga]